Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki ilkeler çerçevesinde İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerine Bitirme Projesi yaptırılması ile ilgili esasları düzenlemektedir.

Genel İlkeler

Madde 2- Akademik yıl sonunda bir proje tamamlayabilmek üzere öğrenciler ilk dönem COM 405 Bitirme Projesi I ve ikinci dönem COM 406 Bitirme Projesi II (ön koşulu Bitirme Projesi I) dersini alırlar.

Madde 3- Bitirme Projesi dersinin her dönem için olmak üzere bir vize ve bir finali vardır. Her dönem başarı notu vize sınavının %40’ı, final notunun %60’ı alınarak hesaplanır.

Madde 4- Bitirme projelerine danışmanlık yapacak öğretim üyelerinin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

Prof.Dr. Merih ZILLIOĞLU

Prof.Dr. Yasemin İNCEOĞLU

Prof.Dr. Dilruba ÇATALBAŞ ÜRPER

Prof.Dr. Nilgün TUTAL CHEVIRON

Doç.Dr. Hülya UĞUR TANRIÖVER

Doç.Dr. Nesrin TAN AKBULUT

Doç.Dr. Nebahat AKGÜN ÇOMAK

Doç.Dr. Banu BASKAN KARSAK

Doç.Dr. İnci ÇINARLI

Doç.Dr. Halime YÜCEL BOURSE

Doç.Dr. Michel BOURSE

Doç.Dr. Özlem DANACI YÜCE

Doç.Dr. Kerem RIZVANOĞLU

Doç.Dr. Serhat GÜNEY

Doç.Dr. Nazlı AYTUNA

Doç.Dr. Elgiz YILMAZ

Doç. Dr. Vildan MAHMUTOĞLU

Doç. Dr. Ceren SÖZERİ

Yrd. Doç. Dr. Gülsün GÜVENLİ

Yrd. Doç. Dr. Tolga ÇEVİKEL

Yrd. Doç. Dr. Zeynep GÜNEY ÇELEBİ

Yrd. Doç. Dr. Gaye Aslı SANCAR

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Toy PAR

Yrd. Doç. Dr. Murad ÖZDEMİR

Dr. Olivier Koch

Madde 5- Öğrenciler, danışmanlarının önerileri doğrultusunda belirledikleri proje konularını en geç beş hafta içinde Bitirme Projesi Konu Onay Formu’na yazarak danışmanlarına imzalatır ve Fakülte Sekreterliği’ne teslim ederler.  

Madde 6- Birinci dönem iki kredilik COM 405 Bitirme Projesi I ve ikinci dönem iki kredilik COM 406 Bitirme Projesi II derslerinin sonunda öğrencilerin hazırladıkları projelerin, özgün bir araştırma içermesi gereklidir.

Madde 7- Bitirme çalışmasının araştırma aşamasının yazımında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez & Proje Yazım Klavuzu dikkate alınır. (http://sbe.gsu.edu.tr/tez-proje-yazim-kilavuzu/)

Madde 8- Öğrenciler dilerlerse aşağıdaki koşulları gerçekleştirmek suretiyle araştırmalarını tamamlayabilirler.

A) Bitirme Projesi Dersi kapsamında öğrenci, eğitim-öğretim döneminin en geç 5.haftasında hazırladığı konu önerisini içeren proje dosyasını Radyo, Tv ve Sinema Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarından oluşan bir komisyona sunar. Komisyon en fazla 5 (beş) projeye uygulanması için onay verir ve proje danışmanlarını belirler

B) Öğrencilerin Radyo, Tv ve Sinema programında aldıkları kuramsal ve uygulamalı derslerde öğrendikleri bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını uygulamaya geçirecekleri, öğretim elemanlarının danışmanlığında gerçekleştirilecek bitirme tezi niteliğindeki yapımlar kapsam dâhilindedir.

C) Bitirme projesi, radyo, televizyon ve sinema alanındaki (radyo belgeseli, radyo tiyatrosu,  video-art ve televizyon program yapımcılığı, kurmaca/deneysel ya da belgesel film, animasyon) uygulamaları ve kuramsal çalışmaları ifade etmektedir. Bitirme projelerinin biçimsel ve içeriksel koşulları dersi yürüten öğretim elemanlarının onayına bağlıdır.

D) Bitirme projesinin, bu yönergeye uygun olarak yürütülmesini proje danışmanları sağlar.

E) Bitirme projesi danışmanı, yarıyıl başında ara sınav ve yıl içi çalışmalarında kullanılacak değerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurur. Yarıyıl içinde verilecek ödevler, yapılacak laboratuar ve işlik vb. çalışmalar bu değerlendirme kapsamındadır. Bu ödevlerin ara sınav dönemlerinde  yazılı materyal halinde sunulması gerekmektedir.

F) Çekim ve montaj süreleri dönem koşulları gözetilerek belirlenir ve öğrenciye duyurulur. Kamera ve kurgu ünitelerinin kullanılması için belirlenen yöntemler doğrultusunda öğrencinin yazılı başvurusu ve proje danışmanının onayı gerekmektedir.

G) Uygulamalı çalışmaların süresi en fazla 20 dakika ile sınırlıdır.

H) Projelerin değerlendirilmesi, proje danışmanı ve ilgili anabilim dalı öğretim elemanlarından oluşan 3 kişilik jüri tarafından gerçekleştirilir.

Madde 9- Danışman öğretim üyelerinin danışmanlık yapacağı gün ve saati gösterir duyurular, bürolarının kapısında asılı olacaktır.

Madde 10- Öğretim üyeleri, her hafta görüşme gün ve saatinde derse gelen öğrenciden yoklama alacaktır.

Madde 11- COM 405 Bitirme Projesi I dersi için;

Ara sınav: Birinci yarıyılın ara sınav döneminde ilan edilen tarihte Fransızca dilinde yapılacak ilk ara sınavda öğrenciler, proje önerisinden (araştırma konusu, kapsamı, yöntemi, ilk planı ve kaynak taraması) sorumludur.

Final: Birinci yarıyılın final döneminde ilan edilen tarihte, öğrencilerin Fransızca dilinde çalışmanın en az bir bölümünü teslim etmeleri gerekmektedir.  

            COM 406 Bitirme Projesi II dersi için;         

Ara sınav: İkinci yarıyılın ara sınav döneminde ilan edilen tarihte, öğrencilerin Fransızca dilinde çalışmanın en az iki bölümünü teslim etmeleri gerekmektedir.

Final: Öğrenciler, projelerini son haliyle teslim eder ve belirlenen tarihte jüri karşısında savunurlar.

Madde 12- Öğrenciler, 2. Dönem final tarihinden 15 gün önce danışmanına ve belirlenen jürisindeki öğretim üyelerine teslim edilmek üzere bitirme projelerini 3 kopya halinde imza karşılığı Fakülte Sekreterliğine teslim eder. Elektronik posta aracılığıyla gönderilen bitirme projeleri kabul edilmez.

Madde 13- Bitirme Projesi Savunma Jürisi; tez danışmanı ve iki üyeden oluşur.

Madde 14- Bitirme projeleri, belirlenen final sınavı tarihinde üç kişilik jüri karşısında savunulur. Jüri, Fransızca ve/veya Türkçe soru sorabilir ve oy çokluğuyla karar alır. Öğrencilerin final notu, jüri tarafından 100 üzerinden verilir. Yönergenin 3. maddesinde belirtildiği şekilde öğrencinin dönem sonu başarı notu 100 üzerinden hesaplanır ve aşağıdaki tabloda gösterilen aralıklar dikkate alınarak harf notuna dönüştürülür.

PUAN

HARF NOTU

KATSAYI

90-100

AA

4.00

89-80

BA

3.50

79-70

BB

3.00

69-60

CB

2.50

59-50

CC

2.00

49-00

F

0.00

 Madde 15- Bitirme Projesi (final sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavı dahil olmak üzere) savunma jürisinde başarılı olan öğrenciler, danışman hocaları tarafından “başarılı” ifadesiyle imzalanan projelerinin iki (2) kopyasını Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Sekreterliği’ne teslim ederler. Bu kopyaları teslim etmeyen öğrencilerin mezuniyet işlemleri tamamlanmamış sayılır.