Fakültemiz Hakkında

Medya ve iletişimin dünyanın gündemini daha çok belirlediği günümüzde bu alanda çalışacak nitelikli ve donanımlı genç iletişimcileri yetiştirmekle görevli iletişim fakültelerinin sorumluluğu daha da ağırlaşmaktadır. 1994′te kurulduğundan bu yana bu sorumluluğun bilinciyle hareket eden Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, ülkemizin en saygın ve başarılı fakültelerinden biridir.

Misyon

Çağın gereklerine uygun şekilde Türkiye’de ve uluslar arası alanda çalışabilecek; nitelikli, üretken; analitik ve eleştirel düşünebilen; mesleki etik sorumluluklarının ve kamu yararının gereklerinin bilincinde; ileri düzeyde yabancı dil bilgisine ve kültürlerarası iletişim becerilerine sahip iletişimciler ve medya profesyonelleri yetiştirmek; İletişim ve medya çalışmaları ve ilgili disiplinlerarası konularda ulusal ve uluslar arası düzeyde, nitelikli akademik araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirmek.

Vizyon

Eğitimde ve araştırmada, ulusal ve uluslar arası düzlemde profesyonel dünya ve bilimsel platformlarda kendini kabul ettirmiş bir mükemmeliyet merkezi olmak.

Program Öğretim Amaçları 
 • Kuramsal ve uygulamalı boyutlarıyla iletişim ve medya çalışmalarının çok disiplinli ve disiplinlerarası niteliğini yansıtan bir eğitim vermek.
 • Türkiye’de ve uluslararası alanda içerik üretimi, tasarımı ve yönetimi alanında çalışabilecek medya ve iletişim profesyonelleri yetiştirmek.
 • Bilgi, iletişim ve medya teknolojilerindeki son gelişmelerin gerektirdiği kuramsal birikimi kazandırmak ve uygulamalı çalışma olanaklarını yaratmak.
 • Medya ve iletişim sektörlerinde yeni istihdam olanakları vaat eden alanlarda iş ve kariyerlere yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak.
 • İlgili sektörlerde yapılacak çok yönlü işbirliği ve proje temelli çalışmalar ve uygulamalar aracılığıyla; üretkenliği ve yaratıcılığı özendirmek.
 • Medya ve iletişim ve ilgili alanlarda araştırma yapma, veri derleme, değerlendirme ve bilgi üretmeye ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak.
 • Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilinci ile demokratik ve katılımcı, çoğulcu ve eleştirel yaklaşımları, ayrıca eşitlikçi ve özgürlükçü iletişim modellerini desteklemek.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ PROGRAM ÇIKTILARI 

GSÜ İletişim Fakültesi mezunlarının;

 • Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine, 
 • İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine, 
 • Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine, 
 • Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine, 
 • Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine, 
 • Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama,  bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine, 
 • Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine,
 • Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine, 
 • Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler.
RADYO TV SİNEMA UZMANLIK ALANI ÇIKTILARI
 • Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler. 
 • Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler.
 • Radyo - Televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler.
 • Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler.
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK UZMANLIK ALANI ÇIKTILARI
 • Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir.
 • Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir. 
 • Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir.
 • Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır.
 • Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır. 
GAZETECİLİK VE İNTERNET YAYINCILIĞI UZMANLIK ALANI ÇIKTILARI 
 • Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir.
 • Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir.  
 • Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir.
 • Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler.
 • Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir.